seating pattern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seating pattern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seating pattern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seating pattern.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seating pattern

    * kỹ thuật

    bố trí ghế trên xe