seating load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seating load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seating load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seating load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seating load

    * kỹ thuật

    tải trọng cố định