seating shoe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seating shoe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seating shoe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seating shoe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seating shoe

  * kỹ thuật

  gối đỡ

  xây dựng:

  gối chặn

  toán & tin:

  gối chặn, má tì

  cơ khí & công trình:

  má tì