seat rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seat rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seat rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seat rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seat rock

    * kỹ thuật

    đá lót