seat of fish plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seat of fish plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seat of fish plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seat of fish plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seat of fish plate

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    vị trí lắp thanh nối ray