seat stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seat stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seat stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seat stone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seat stone

    * kỹ thuật

    đá lót