seat screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seat screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seat screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seat screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seat screw

    * kỹ thuật

    vít định vị điều chỉnh