seattle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seattle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seattle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seattle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • seattle

    a major port of entry and the largest city in Washington; located in west central Washington on the protected waters of Puget Sound with the snow-capped peaks of the Cascade Range and Mount Ranier visible to the south and east; an aerospace and computer center; site of the University of Washington

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).