seat of a fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seat of a fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seat of a fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seat of a fire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seat of a fire

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự xảy ra tai nạn cháy