seat slide adjuster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seat slide adjuster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seat slide adjuster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seat slide adjuster.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seat slide adjuster

    * kỹ thuật

    ô tô:

    điều chỉnh ghế trượt