seat rotation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seat rotation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seat rotation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seat rotation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seat rotation

    * kinh tế

    sự luân phiên chỗ ngồi