seat assignment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seat assignment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seat assignment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seat assignment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seat assignment

    * kinh tế

    sự cắt đặt