seat pitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seat pitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seat pitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seat pitch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seat pitch

    * kinh tế

    độ cách chỗ ngồi

    khoảng khe ngồi