seat of cutting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seat of cutting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seat of cutting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seat of cutting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seat of cutting

    * kỹ thuật

    mặt cắt