seat back nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seat back nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seat back giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seat back.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seat back

    * kỹ thuật

    lưng ghế tựa