seat, long nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seat, long nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seat, long giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seat, long.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seat, long

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    ghế dọc