seat belt warning lap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seat belt warning lap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seat belt warning lap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seat belt warning lap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seat belt warning lap

    * kỹ thuật

    ô tô:

    đèn báo dây an toàn