seat belt pretensioner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seat belt pretensioner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seat belt pretensioner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seat belt pretensioner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seat belt pretensioner

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cơ cấu chống căng