seat belt tensioner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seat belt tensioner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seat belt tensioner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seat belt tensioner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seat belt tensioner

    * kỹ thuật

    ô tô:

    bộ căng dây đai an toàn