seat ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seat ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seat ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seat ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seat ring

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vòng đế xuppap