safety spring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety spring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety spring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety spring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety spring

    * kỹ thuật

    lò xo an toàn