safety screen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety screen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety screen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety screen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety screen

    * kỹ thuật

    màn chắn an toàn