safety lathes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety lathes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety lathes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety lathes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety lathes

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    quy tắc (kỹ thuật) an toàn