safety ladder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety ladder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety ladder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety ladder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety ladder

    * kỹ thuật

    thang cấp cứu