safety helmet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety helmet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety helmet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety helmet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • safety helmet

  * kỹ thuật

  mũ an toàn

  mũ bảo hiểm

  mũ phòng hộ

  mũ sắt