safety funnel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety funnel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety funnel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety funnel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • safety funnel

    * kỹ thuật

    vật lý:

    phễu an toàn