safety device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

safety device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm safety device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của safety device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • safety device

  * kinh tế

  thiết bị an toàn

  * kỹ thuật

  cơ cấu an toàn

  dụng cụ an toàn

  dụng cụ bảo vệ

  khí cụ an toàn

  thiết bị an toàn

  thiết bị bảo hiểm

  thiết bị bảo vệ

  xây dựng:

  thiết bị bảo vệ (điện)

  hóa học & vật liệu:

  thiết bị khảo sát Schlumberger

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • safety device

  Similar:

  guard: a device designed to prevent injury or accidents

  Synonyms: safety