primary expression nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primary expression nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primary expression giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primary expression.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • primary expression

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biểu thức ban đầu

    biểu thức sơ cấp