primary cane juice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

primary cane juice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm primary cane juice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của primary cane juice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • primary cane juice

    * kinh tế

    nước ép mía lần đầu