positive pole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive pole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive pole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive pole.

Từ điển Anh Việt

 • positive pole

  * danh từ

  dương cực, cực dương của một bình điện

  cực bắc của nam châm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • positive pole

  * kỹ thuật

  dương cực

  y học:

  cực dương, anôt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • positive pole

  the terminal of a battery that is connected to the positive plate

  the pole of a magnet that points toward the north when the magnet is suspended freely

  Synonyms: positive magnetic pole, north-seeking pole