positive film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive film

    * kỹ thuật

    phim dương bản