positive stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive stop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive stop

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cữ chặn cố định