positive castor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive castor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive castor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive castor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive castor

    * kỹ thuật

    ô tô:

    góc castor dương