positive value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive value

    * kinh tế

    giá trị tích cực