positive iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive iron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive iron

    * kỹ thuật

    iôn dương