positive load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive load

    * kỹ thuật

    y học:

    tải lượng dương tính