positive seat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive seat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive seat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive seat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive seat

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vị trí cố định