positive bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive bank

    * kỹ thuật

    ô tô:

    dây tiếp điểm dương