positive image nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive image nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive image giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive image.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive image

    * kỹ thuật

    ảnh dương

    toán & tin:

    ánh dương, dương bản