positive phase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive phase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive phase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive phase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive phase

    * kỹ thuật

    y học:

    pha dương tính