positive mould nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive mould nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive mould giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive mould.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive mould

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khuôn đúc trọn vẹn (chất dẻo)

    khuôn dương