positive zero nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

positive zero nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm positive zero giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của positive zero.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • positive zero

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số không dương