night game nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

night game nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm night game giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của night game.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • night game

    a game played under artificial illumination at night

    Antonyms: day game

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).