nightwork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nightwork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nightwork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nightwork.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • nightwork

    work to be done at night

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).