night work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

night work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm night work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của night work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • night work

    * kinh tế

    bốc hàng ban đêm

    công việc ban đêm