night wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

night wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm night wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của night wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • night wave

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sóng đêm