night-line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

night-line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm night-line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của night-line.

Từ điển Anh Việt

  • night-line

    /'naitlain/

    * danh từ

    cần câu đêm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • night-line

    a fishing line with baited hooks left in the water to catch fish over night