night-fly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

night-fly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm night-fly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của night-fly.

Từ điển Anh Việt

  • night-fly

    /'naitflai/

    * danh từ

    bướm đêm