night-cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

night-cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm night-cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của night-cap.

Từ điển Anh Việt

  • night-cap

    * danh từ

    chến rượu uống rượu trước khi đi ngủ

    mũ ngủ, trận đấu cuối cùng trong ngày