nightwear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nightwear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nightwear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nightwear.

Từ điển Anh Việt

  • nightwear

    * danh từ

    quần áo ngủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet